Oferta curriculară

Nr. 1110 din 12.07.2023

Casetă text: OFERTA EDUCAŢIONALĂ

a Școlii Gimnaziale „Ion Mareș” Vulcana-Băi

ANUL ȘCOLAR 2023-2024

Director,

prof. Daniela-Maria ANASTASE

Revizuit, director

prof. Rodica DOBRESCU

Motto:

„Educaţia nu înseamnă cât de mult ai reţinut, şi nici măcar cât de multe cunoşti. Este capacitatea de a diferenţia între ceea ce ştii şi ceea ce nu ştii.”

                                                                           Anatole France

Școala Gimnazială „Ion Mareș” Vulcana-Băi vă așteaptă cu o ofertă educațională diversificată și de calitate, care să asigure atingerea standardelor de învățare și promovarea valorilor europene într-un climat de siguranță fizică și psihică.

Viziunea unităţii:

Într-o societate dinamică, modernă şi europeană, axată pe o dezvoltare durabilă, în care explozia informaţională este la mari dimensiuni, şcoala rămâne factorul esenţial în formarea resursei umane şi a competenţelor cheie stabilite de Comisia Europeană.

Idealul educaţional al şcolii româneşti constă în dezvoltarea liberă, integrală şi armonioasăa individualităţii umane, în formarea personalităţii autonome şi în asumarea unui sistem de valoricare sunt necesare pentru împlinirea şi dezvoltarea personală, pentru dezvoltarea spiritului antreprenorial, pentru participarea cetăţenească activă în societate, pentru incluziune socială şi pentru angajare pe piaţa muncii.                  

(Legea învăţământului preuniversitar nr. 198/2023)

Misiunea unităţii:

Școala  Gimnazială  „Ion MAREȘ” Vulcana-Băi, școala noastră, școala comunei, școală pentru fiecare, urmărește asigurarea de șanse egale pentru toți, formarea personalităţii creative a elevilor, asigurând o pregătire de calitate, bazată pe cunoștințe de cultură generală și formarea de competențe care să le permită elevilor continuarea studiilor în învăţământul secundar.

Școala Gimnazială „Ion Mareș” Vulcana-Băi își propune pentru anul școlar 2023-2024:

 • Să dezvolte interesul pentru educaţie şi formare permanentă în sensul promovării unui învăţământ modern, deschis şi flexibil, capabil să asigure accesul la toate nivelurile şi formele de învăţământ, din perspectiva formării abilităţilor şi competenţelor pentru realizarea succesului personal şi profesional;
 • Să promoveze principiile unui management optim realizării unui climat educaţional incluziv;
 • Să promoveze principiile egalizării de şanse în scopul integrării şcolare;
 • Să asigure tuturor elevilor o educaţie de calitate prin centrarea învăţării pe elev, prin utilizarea unor metodologii noi de lucru şi abordarea educaţiei din perspectiva serviciilor comunitare, prin implicarea părinţilor şi a reprezentanţilor comunităţii în pregătirea şi evoluţia în carieră a elevilor, în raport cu nevoile comunitare;
 • Să promoveze şi să identifice dezvoltarea calităţilor şi aptitudinilor fiecărui elev pentru a fi capabil să-şi aleagă viitorul cel mai potrivit şi să se adapteze unei societăţi dinamice;
 • Să asigure aplicarea şi respectarea prevederilor legislaţiei şcolare şi legislaţiei muncii;
 • Să ofere părinţilor o siguranţă deplină în sensul că educaţia copiilor lor se realizează într-un cadru educativ normal şi sănătos, în măsură să-i formeze pe aceştia astfel încât să poată participa activ la transformarea de ansamblu a societăţii; să fie activi şi eficienţi, apţi să se integreze socio-profesional în viaţa comunităţii; să cunoască şi să respecte legislația; să înţeleagă schimbările ce au loc în viaţa cotidiană.

Școala noastră, pentru a-și îndeplini viziunea trebuie să creeze în unitate un mediu educaţional profesionist, la standarde instrucţionale şi morale înalte, să focalizeze eforturile pentru ca elevii să dobândească o pregătire generală bună, cunoştinţe aprofundate, competenţe necesare inserţiei sociale şi deprinderi de muncă intelectuală pentru a putea învăţa pe tot parcursul vieţii și să fie deschisă spre comunicare astfel încât să devină ea însăși o comunitate bazată pe respectul reciproc și autodisciplină, cu o personalitate bine definită.

Școala Gimnazială „Ion Mareș” Vulcana-Băi oferă egalitate de şanse elevilor, satisfăcând dorinţa fiecăruia de a se simţi competent în a deţine şi a folosi informaţia. În şcoala noastră, elevii învaţă să utilizeze calculatorul, să comunice în limbile engleză şi franceză, devenind capabili să facă faţă procesului de globalizare.

Trăind într-o comunitate, elevii învaţă să fie toleranţi şi respectuoşi cu ceilalţi, să preţuiască valorile unanim acceptate dar şi pe acelea ale spaţiului în care s-au născut. Dascălii noştri îi educă astfel încăt să poată lua decizii în privinţa propriului destin.

OFERTA DE ȘCOLARIZARE

Școala Gimnazială „Ion Mareș” Vulcana-Băi şcolarizează copii, cu vârsta între 3 şi 14 / 15 ani:

 • învățământ preşcolar: grupa mică-mijlocie, grupa mare
 • învățământ primar: clasa pregătitoare şi clasele I-IV
 • învățământ gimnazial: clasele V-VIII

Pentru anul şcolar 2023 – 2024, conform planului de şcolarizare aprobat, oferta de şcolarizare este:

 • 4 grupe de grădiniță cu program normal –  53 copii
 • o clasă pregătitoare –  21 elevi
 • o clasă I –  14 elevi
 • o clasă a II-a –  14 elevi
 • o clasă a III-a –  17 elevi
 • o clasă a IV-a – 20 elevi
 • o clasă a V-a –  21 elevi
 • o clasă a VI-a –  15 elevi
 • o clasă a VII-a –  15 elevi
 • 2 clase a VIII-a –  23 elevi

De asemenea, pentru anul şcolar 2023 – 2024, dispunem de locuri libere pentru grupele/clasele care nu sunt la început de ciclu şcolar. Locurile în aceste clase se ocupă prin transfer şcolar, conform informaţiilor suplimentare oferite direct de către serviciul Secretariat.

OFERTA CURRICULARĂ

Oferta curriculară a Școlii Gimnaziale „Ion Mareș” Vulcana-Băi urmărește ca și în anul școlar 2023 – 2024 să utilizeze cu maxim de randament resursele umane și materiale în scopul de a răspunde nevoilor și intereselor elevilor și părinților prin:

 • Existenţa unui curriculum nucleu aplicat creativ, conform metodologiei în vigoare;
 • Programe CDŞ elaborate de cadrele didactice în funcţie de opţiunile elevilor și ale părinților;
 • Existenţa unor programe guvernamentale pentru sprijinirea elevilor provenind din medii sociale defavorizate;
 • Existența proiectelor de parteneriat strategic Erasmus + și a proiectului de Acreditare Erasmus;
 • Desfășurarea în perioada aprilie – decembrie 2023 a proiectului POCU „GAME –Dezvoltare și inovare în educația elevilor prin jocuri recreative, artistice și sportive în școli”;
 • Aplicarea unor strategii adecvate profilului şi nivelului elevilor şi a unui demers didactic informativ-formativ;
 • Pregătirea suplimentară a elevilor pentru examene, concursuri, olimpiade;
 • Existenţa unor activităţi extracurriculare atractive;
 • Gamă variată de cursuri oferite de C.C.D. pentru perfecţionarea cadrelor didactice.

Oferta educațională a Școlii Gimnaziale „Ion Mareș” Vulcana-Băi este definită în funcție de:

 • opțiunile elevilor și ale părinților;
 • resursele umane (pregătirea personalului), resursele materiale și financiare;
 • interesele comunității locale.

Activităţile opţionale intră tot în categoria activităţilor de învăţare, respectiv a celor de dezvoltare personală şi se includ în programul zilnic al elevilor.

Pentru anul școlar 2023-2024 propunem următoarea ofertă CDŞ:

 • „Micul modelator” – grupa mare Grădinița cu Program Normal „Albă ca Zăpada” Vulcana-Băi;
 • „Creionel, semne grafice” – grupa mare Grădinița cu Program Normal „Paradisul copiilor” Vulcana de Sus
 • „Micul creștin” – grupa mică-mijlocie Grădinița cu Program Normal „Paradisul copiilor” Vulcana de Sus
 • „English through games” – clasa a V-a
 • „Muzica ne unește” – clasa a VI-a
 • „English and theatre, let’s act and play” – clasa a VII-a
 • „Lectura și abilitățile de viață” – clasa a VIII-a

OFERTA EXTRACURRICULARĂ

 • Extinderea activităților instructiv-educative în spațiul extrașcolar;
 • Organizarea de pregătiri suplimentare pentru prevenirea eșecului școlar și obținerea performanței;
 • Organizarea de excursii tematice;
 • Participarea elevilor la spectacole de teatru, muzică;
 • Organizarea de serbări, concursuri;
 • Organizarea unor activități cultural-artistice;
 • Discuții, dezbateri cu invitați din diferite domenii de activitate;
 • Participarea elevilor la cercuri tematice;
 • Implicarea în proiecte europene.

Relații de colaborare

Școala a depus toate eforturile pentru a dezvolta legături puternice cu instituţii comunitare, astfel încât să creeze o reţea în cadrul căreia atât şcoala, cât şi comunitatea se bucură de colaborarea stabilită.

Colaboratorii noștri:

 • Primăria;
 • Biserica;
 • Poliţia Locală;
 • Parteneriate cu alte instituţii şi unități de învățământ.

Ceea ce ne diferențiază de celelalte școli sunt rezultatele obținute la competițiile școlare (olimpiade, concursuri și activități extracurriculare, prevăzute în calendarele aprobate de Ministerul Educației:

Nr. crt.Numele și prenumele elevuluiClasaPremiul obținut / Concursul
1DOBRESCU George-Gabriela II-aPremiul I, etapa națională, Concursul Comper Limba şi literatura română
2DOBRESCU Medeea-Ioanaa II-aPremiul I, etapa națională, Concursul Comper Limba şi literatura română
3ZEGHERU Andrei-Cristiana II-aPremiul I, etapa națională, Concursul Comper Limba şi literatura română și Matematică
4MOROŞANU Mihnea-Georgea II-aPremiul al II-lea, etapa națională, Concursul Comper Matematică
5ȘETREANU Rania-Cristianaa III-aPremiul al III-lea, Concursul județean „Talente dâmbovițene”
6MIHAI Miriama IV-aPremiul I, solist vocal, faza județeană a Concursului județean „Talente dâmbovițene”
7MIHAI Miriama IV-aPremiul de excelență și Premiul I, Concursul interjudețean „Joc de creion”
8ILIE Patricia-Mariaa IV-aPremiul I, creație literară, Concursul interjudețean „Joc de creion”
9MIRA Eduard-Patrika IV-aPremiul II, recitare, Concursul interjudețean „Joc de creion”
10ILIE Patricia-Mariaa IV-aPremiul I, etapa națională, Concursul Comper Limba şi literatura română
11MIRA Eduard-Patrika IV-aPremiul I, etapa națională, Concursul Comper Limba şi literatura română
12MIHAI Miriama IV-aPremiul I, etapa națională, concursul Comper Limba şi literatura română
13FERENȚ Antonia-Ecaterinaa IV-aPremiul I, etapa națională, concursul Comper Limba şi literatura română
14MIRA Eduard-Patrika IV-aPremiul I, etapa națională, concursul Comper Matematică
15FERENȚ Antonia-Ecaterinaa IV-aPremiul I, etapa națională, concursul Comper Matematică
16BUCUROIU Nicolas-Emanuela IV-aPremiul I, etapa națională, concursul Comper Matematică
17FERENȚ Antonia-Ecaterinaa IV-aPremiul I, etapa națională „Gazeta matematică – Junior”
18ILIE Maria-Patriciaa IV-aPremiul I, Concursul național  de scrisori în cadrul Strategiei Naționale de Acțiune Comunitară „Scrisoare prietenului meu”
19OAIE Nicolas-Emanuela IV-aMențiune, Concursul național de desene în cadrul Strategiei Naționale de Acțiune Comunitară „Dincolo de cuvintele rostite”
20MIRA Eduard-Patrika IV-aPremiul al II-lea, etapa județeană, mențiune etapa națională, Concursul Național „Suntem independenți, suntem națiune de sine stătătoare”
21ȘERBAN Irina-Alexandraa V-aPremiul al II-lea,  secțiunea „Creații literare”, Concursul interjudețean „Joc de creion”
22MOREANU Vlada VI-aPremiul I, faza județeană, Concursul național „Mica olimpiadă de geografie-TERRA”
23DUMITRESCU Alessia-Mariaa VI-aPremiul al II-lea, faza județeană, Concursul național „Mica olimpiadă de geografie-TERRA”
24SAVU Daria-Ioanaa VI-aPremiul al III-lea, faza județeană, Concursul național „Mica olimpiadă de geografie-TERRA”
25MOREANU Vlada VI-aPremiul al III-lea, faza națională, Concursul național „Mica olimpiadă de geografie-TERRA”
26MOREANU Vlada VI-aPremiul special, Concursul naţional interdisciplinar „Ştiinţa ca o joacă”
27MOREANU Vlada VI-aPremiul I, faza județeană, Concursul interjudețean de geografie „Terra-de la poveste la realitate”
28DUMITRESCU Alessia-Mariaa VI-aPremiul al II-lea, faza județeană, Concursul interjudețean de geografie „Terra-de la poveste la realitate”
29DOBRESCU Franceso-Nicolaea VI-aPremiul al III-lea, faza județeană, Concursul interjudețean de geografie „Terra-de la poveste la realitate”
30MOREANU Vlada VI-aPremiul special, faza interjudețeană, Concursul interjudețean de geografie „Terra-de la poveste la realitate”
31MOREANU Vlad DUMITRESCU Alessia-Maria DOBRESCU Luca-Sebastiana VI-aPremiul al II-lea, secțiunea concurs tematic, Concursul național „Suntem independenți, suntem națiune de sine stătătoare”
32SAVU Daria-Ioana GOGU Denisa-Ștefaniaa VI-a a VII-aPremiul al II-lea, secțiunea Poster, Concursul național „Suntem independenți, suntem națiune de sine stătătoare”
33MOREANU Vlad DOBRESCU Luca-Sebastian SAVU Daria-Ioana DOBRESCU Francesco-Nicolaea VI-aDiplomă de participare Concursul național „Euroquiz”
34SAVU Daria-Ioanaa VI-aPremiul al II-lea, Secțiunea „Poster”, Concursul interjudețean „Istoria ca poveste și viața ca o întrebare”
35DOBRESCU Luca-Sebastiana VI-aPremiul al II-lea, Secțiunea „Desen”, Concursul interjudețean „Istoria ca poveste și viața ca o întrebare”
36DOBRESCU Sergiu-Gabriela VI-aPremiul I, Secțiunea „PPT”, Concursul interjudețean „Istoria ca poveste și viața ca o întrebare”
37MOREANU Vlada VI-aPremiul I, Secțiunea „PPT”, Concursul interjudețean „Istoria ca poveste și viața ca o întrebare”
38DOBRESCU Sergiu-Gabriel SAVU Daria-Ioana BĂLAȘA Beatrice-Ionela GAFIȚOIU Gabriela-Antonia DUMITRESCU Alessia Maria a VI-aPremiul I, secțiunea teatru, Concursul interjudețean ,,Joc de creion”
39DOBRESCU Francesco-Nicolae POPESCU Denisa-Georgiana SAVU Daria-Ioanaa VI-aPremiul al II-lea, disciplina Matematică,  concursului judeţean „MISTERIOASELE ŞTIINŢE”
40FĂȘIE Asi-Maria  NECȘOIU Diana-Florentinaa VII-aPremiul al III-lea, secțiunea Poster, Concursul național „Suntem independenți, suntem națiune de sine stătătoare”
41VĂCARU Mario-Gabriela VII-aPremiul I, Secțiunea „Poster”, Concursul interjudețean „Istoria ca poveste și viața ca o întrebare”
42ȘETREANU Octavian-Georgiana VII-aPremiul al III-lea, Secțiunea „PPT”, Concursul interjudețean „Istoria ca poveste și viața ca o întrebare”
43SPÎNU Andreea-Denisaa VII-aLocul I, faza județeană, Olimpiada Națională a Sportului Școlar, ramura sportivă badminton
44SPÎNU Andreea-Denisaa VII-aParticipare, faza națională, Olimpiada Națională a Sportului Școlar, ramura sportivă badminton

Conținutul plăcut, interesant și atractiv al diverselor tipuri și forme de activități desfășurate în școală, precum și ambianța oferită, determină participarea tot mai numeroasă a copiilor dornici să-și manifeste aptitudinile și imaginația creatoare în diferite domenii de activitate și să-și pună în practică propriile lor inițiative și proiecte sub îndrumarea profesorilor.

În consecință, activitatea extracurriculară reprezintă spațiul aplicativ care permite transferul și aplicarea cunoștințelor, abilităților, competențelor dobândite în sistemul de învățământ. Prin formele sale specifice, activitatea extrașcolară dezvoltă gândirea critică și stimulează implicarea tinerei generații în actul decizional în contextul respectării drepturilor omului și al asumării responsabilităților sociale, realizându-se astfel o simbioză lucrativă între componenta cognitivă și cea comportamentală.

RESURSELE EDUCAȚIONALE

Dezvoltarea unei culturi organizaționale  și  folosirea unor modalități ca de exemplu: utilizarea mesajelor de întâmpinare afișate (postere, afise), afișarea viziunii și misiunii școlii, tratarea echitabilă a tuturor copiilor și părinților indiferent de etnie, nivel socio-economic, de către toți angajații unității, pentru optimizarea atitudinii  părinților, pentru crearea unei atmosfere în care nimeni nu este subestimat,  prin celebrarea succeselor împreună; scrierea unor programe și proiecte educaționale în domeniul educației,   încurajarea imaginării și implementării unor activități în care se pot implica toți elevii.

Școala Gimnazială „Ion Mareș” Vulcana-Băi cultivă un mediu fizic şi psihosocial caracterizat prin:

 • organizarea şi pavoazarea tuturor spaţiilor şcolii pentru a promova apartenenţa, incluziunea şcolară, diversitatea culturală şi învăţarea continuă;
 • respectul faţă de vizitatori (prezenţa indicatoarelor pentru orientarea către diferite spaţii din şcoală: cancelarie, săli de clasă, panouri de afişaj accesibile tuturor);
 • spaţii şcolare încălzite şi luminate corespunzător, dotate cu echipamente şi materiale care sprijină învăţarea şi cu mobilier de mărime adecvată, potrivit pentru activităţi individuale şi de grup;
 • accesibilitatea tuturor spaţiilor educaţionale şi resurselor şcolii pentru toţi elevii şi profesorii;
 • asigurarea unui mediu pozitiv de interacţiune şi învăţare, bazat pe reguli clare, negociate, înţelese şi acceptate de către elevi şi profesori;
 • percepţia pozitivă a profesorilor şi elevilor asupra mediului şcolar.

RESURSE UMANE

Unitatea noastră are personal didactic, personal didactic auxiliar şi nedidactic care:

 • dezvoltă sentimente de apartenenţă faţă de unitate şcolară;
 • manifestă respect faţă de beneficiarii educaţiei şi faţă de resursele şcolii;
 • cooperează cu toţi factorii interesaţi de la nivelul şcolii şi comunităţii;

Personalul de conducere:

 • Director – Prof. Anastase Daniela-Maria

Personal didactic de predare:

 • 24 profesori dintre care 17 sunt titulari, 7 suplinitori calificați, 0 suplinitori necalificați;
 • 17 profesori au gradul didactic I;
 • 2 profesori au gradul didactic II;
 • 3 profesori au gradul didactic definitiv în învățământ;
 • 2 profesori sunt debutanți.

Personal didactic auxiliar

 • 1 secretar cu studii superioare
 • 1 contabil cu ½ de normă (cumul de funcții) cu studii superioare

Personal nedidatic

3 îngrijitoare

RESURSE MATERIALE

Pentru ca oferta noastră să fie viabilă depunem eforturi în asigurarea unor spații de învățare confortabile, sigure, adaptate nevoilor fizice, psihologice și de educație ale fiecărui copil, atât în școală, cât și în curtea acesteia.

Școala oferă:

 • 15 săli de clasă;
 • 2 laboratoare;
 • Biblioteci;
 • Cancelarii, spații administrative, toalete modernizate;
 • Săli de sport.

Școala mai oferă:

 • Spații curate și îngrijite – exigență și disciplină;
 • Activităţi de remediere şcolară;
 • Activităţi de pregătire suplimentară pentru elevii capabili de performanţă;
 • Beneficii pentru educația copiilor şi a tinerilor;
 • Un mediu incluziv care faciliteazã implicarea părinţilor şi a membrilor comunitãţii;
 • Lecţii/activităţi de înaltă ţinută profesională în care se îmbină metodele tradiţionale cu cele moderne.

Serviciile educaționale oferite de Școala Gimnazială „Ion Mareș” Vulcana-Băi și care fac obiectul acestei descrieri se referă la organizarea învățământului preșcolar, primar și gimnazial, beneficiind de cadre didactice calificate și o infrastructură adecvată.

Putem afirma că în școala noastă se practică un învățământ care încurajează competența în scopul formării unui absolvent responsabil, autonom, capabil să decidă asupra carierei, prin dobândirea unei culturi generale orientată spre toate domeniile.

PROGRAMUL UNITĂȚII

Activităţile didactice în cadrul Școlii Gimnaziale „Ion Mareș” Vulcana-Băi se desfăşoară într-un singur schimb:

 • Învățământ preșcolar: orele 8-13
 • Învățământ primar: orele 8.00-12.00/13.00
 • Învățământ gimnazial: orele 8.00-14.00/15.00

MODALITĂŢI DE PROMOVARE A OFERTEI EDUCAŢIONALE

Pentru cunoaşterea în comunitate a ofertei educaţionale a Școlii Gimnaziale „Ion Mareș” Vulcana-Băi, propunem următoarea strategie:

 1. Informarea publicului/comunităţii cu privire la activitatea unității;
 2. Informarea părinţilor cu privire la specificul școliişi la opţiunile de studiu (oferta educaţională) din cadrul unității.

Responsabilul cu activitatea de relaţii publice din cadrul unității se va ocupa de atingerea acestor obiective și de promovarea ofertei educaționale a unității pentru anul școlar 2023-2024, folosind următoarele direcții:

 • promovarea indirectă, prin intermediul Internetului (site-ul unității, pagina de Facebook), flyere și pliante, reclame radio;
 • promovarea directă, participarea la diverse manifestații locale, județene sau naționale, din sfera educației pentru elevi, invitarea/participarea unor invitaţi, reprezentanţi din diferite instituţii, părinți.

DATE DE CONTACT:

Adresa școlii: com. Vulcana-Băi, str. Alexandru Ioan CUZA, nr. 85, jud. Dâmbovița

Numere de telefon: 0371-388.663

E-mail: vulcanabai@scolidb.ro

Echipa de realizare a ofertei educaționale:

 • prof. Daniela-Maria ANASTASE – director
 • prof. Rodica DOBRESCU – director
 • prof. Maria-Manuela GHEORGHE – prof. înv. primar
 • prof. Nadia-Alina DUMITRESCU – consilier educativ
 • prof. Raluca-Elena CÎRNARU – responsabil CEAC
 • Onofrei-Sorin SLEVOACĂ – secretarul școlii
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support