COMISIA PENTRU PREVENIREA ȘI ELIMINAREA VIOLENȚEI, A FAPTELOR DE CORUPȚIE ȘI A DISCRIMINĂRII ÎN MEDIUL ȘCOLAR ȘI PROMOVAREA INTERCULTURALITĂȚII

Violența este una din problemele secolului în care trăim, dar nu reprezintă una dintre problemele grave ale școlii noastre. Rapoartele care vizează monitorizarea fenomenului, întocmite lunar și transmise spre CJRAE Dâmbovița, dovedesc faptul că școala noastră nu înregistrează cazuri grave de violența fizică.

Anul acesta s-a înregistrat un număr redus de sancțiuni aplicate pentru manifestări violente (verbale) sau fizice ușoare. În fiecare lună s-au trimis spre ISJ – CJRAE machete-raport cu privire la acțiunile de violență care s-au desfășurat la școală: injurii, loviri, jigniri, violențe fizice ușoare. Comportamentele elevilor în cauză au fost făcute cunoscute diriginților şi familiilor acestora (avertismente sau mustrare verbală şi scrisă).

Astfel, în niciuna dintre școli n-au fost înregistrate cazuri grave de violență, datorită implicării conducerii și cadrelor didactice, care au antrenat elevii problemă în activități educative diverse. S-ar impune, însă, întocmirea unui program educativ complex care să-i includă și pe părinții elevilor: seminării, dezbateri, jocuri de rol, consiliere psihologică.

 Tipuri de activități realizate pentru prevenirea  şi reducerea fenomenului violenței școlare:

 

Nr.crt Acțiuni pentru prevenirea fenomenului  violenței școlare  Participanți – parteneri
1 Raportări săptămânale  în scopul cunoaşterii situaţiei reale cu privire la actele de violenţă comise în zona grădiniței / şcolii: tipuri de infracţiuni, frecvenţa comiterii, moduri de operare, autori. Responsabilul comisieiMembrii comisiei

Diriginţi

Învăţători

2 Implementarea procedurilor de prevenire a fenomenului școlar de către comisia de disciplină, în echipa cu profesorii și elevii de serviciu, în conformitate cu drepturile si sancțiunile stabilite prin ROFUIP( De câte ori s-au raportat cazuri de violență, feed-back imediat) Politia de proximitate, Poliția localăResponsabilul comisiei

Membrii comisiei

Diriginţi, învăţători

3. Instruirea diriginţilor, învăţătorilor și educatorilor astfel încât să poată desfăşura activităţi educativ-preventive în şcoală cu elevii / copiii (în cadrul Consiliului profesoral și în pauzele dintre ore, prin rotație).Organizarea de întâlniri cu elevii în şcoală în scopul identificării problemelor cu care se confruntă aceştia şi găsirii unor mijloace de soluţionare;

Analiza unor cazuri concrete cu victime şi/sau autori din rândul elevilor (De câte ori a fost nevoie).

Membrii comisieiReprezentanţi ai Poliției locale

– Comisia de prevenire şi reducere a violenţei în mediul şcolar, diriginţi, învăţători

4 Organizarea de întâlniri cu părinţii ai căror copii au probleme de comportament şi cu diriginţii claselor în care aceştia îşi desfăşoară activitatea, în vederea discutării modalităţilor de prevenire a victimizării elevilor şi a implicării lor în fapte antisociale Membrii comisieiDiriginţi

Învăţători

5 Întâlniri ale elevilor şi cadrelor didactice cu reprezentanţi ai Poliţiei, în vederea realizării unor dezbateri pe teme referitoare la fenomenul  violenţei în general, a violenţei în şcoală, în particular.Organizarea periodică de către elevi a unor dezbateri la care să fie invitaţi profesori, părinţi, reprezentanţi ai poliţiei şi autorităţilor locale, în cadrul cărora să fie abordate problemele cu care se confruntă elevii din şcoală

(Activitățile prevăzute în graficul de activități al Comisiei au fost realizate integral) (vezi fișele de activități anexate la dosar și CD-ul cu fotografii)

– Comisia de prevenire şi reducere a violenţei în mediul şcolar- Director, coordonator de programe educative

Părinți, elevi

Diriginţi, învăţători

6 Participarea elevilor şcolii la activităţi extraşcolare artistice, sportive, civice (în beneficiul comunităţii) Coord. de proiecte şi programe educative,învăţători, diriginţi,

Profesor Coordonator al Consiliului elevilor

În anul școlar 2022-2023, au fost susținute activități antiviolență și de promovare a interculturalității, conform graficului afișat, cu participarea reprez. Poliției Județene Dâmbovița.

Aceștia au oferit, alături de fiecare cadru didactic, feed-back elevilor în ceea ce privește interacțiunea între copii sau comportamentul după reguli clar definite. Sugestiile lor au ameliorat comportamentele multor elevi și au dezamorsat conflicte. Activitățile desfășurate au fost consemnate în fișe de activitate și contrasemnate de adulții participanți.

Activitățile propuse semestrial au fost realizate conform graficului.

Obiectivele propuse au fost următoarele:

  1. Reducerea numărului actelor de violenţă şi a infracţiunilor comise în perimetrul unităţii de învăţământ şi în zonele adiacente acestei
  2. Analiza periodică a situaţiei din şcoală, în ceea ce priveşte comiterea actelor de violenţă/ infracţiunilor.
  3. Pregătirea antiinfracţională şi antivictimă a elevilor în vederea adoptării unui comportament bazat pe respectarea normelor de convieţuire socială.
  4. Implicarea elevilor în activităţi de prevenire a criminalităţii.
  5. Crearea unui sistem de comunicare reală şi eficientă între şcoală, autorităţi şi familie pentru identificarea, monitorizarea şi prevenirea actelor de violenţă/ infracţiunilor, prin implicarea tuturor factorilor educaţionali.
  6. Eficientizarea activităţii de combatere a violenţelor şi a altor fapte antisociale comise în zona unităţilor de învăţământ.

Aceste obiective au fost îndeplinite, cu unele observații: obiectivul 5 și 6 a putut fi realizat doar în direcția elevilor, cu părinți implicați și dornici să-și supravegheze atent  copiii; diriginții au colaborat permanent cu părinții, telefonic sau online, făcând front comun, în rezolvarea unor situații delicate.

Activitățile desfășurate au respectat graficul întocmit și au avut un impact constructiv asupra elevilor, aceștia implicându-se activ.

Elevii au înțeles importanța acestor activități care oferă informații, oportunități, soluții, strategii în direcția prevenirii și rezolvării situațiilor conflictuale la școală, dar și în afara școlii. Toate activitățile au avut ca suport resurse moderne, digitale: videoproiecții, prezentări powerpoint, jocuri online, povești interactive, jucării.

La grădiniță și la ciclul primar, activitățile propuse au vizat criteriile și particularitățile de vârstă, copiii regăsindu-se în temele accesibile și atractive ce le-au captat atenția și interesul. Elevii au fost prezentați prin prisma activităților desfășurate, niște modele pe care cei mici le au, de aceea impactul tuturor activităților a fost destul de mare. Doamnele educatoare au fost modele de urmat pentru puii de om pe care acestea îi educă și îndrumă, zi de zi și pas cu pas.

Dna prof. Gabriela IONESCU a raportat lunar situația cazurilor de violență și situații de bullying la nivelul Unității de învățământ, pe adresa isjdb@isj-db.ro.

Activitățile antibullying propuse în graficul întocmit de către coordonatorul comisiei s-au desfășurat, de câte ori a fost nevoie, chiar periodic. Fiecare cadru-didactic s-a implicat în derularea unor proiecte antiviolență, mai mult sau mai puțin, cu sfaturi, cu idei inedite sau prin exemplul personal.

La clasa a III-a, elevii au avut ca obiective recunoașterea cauzelor violenței verbale și identificarea altor soluții decât violența în cazul unor situații date. Prof. Manuela GHEORGHE a prezentat un material ppt, iar elevii au dicutat pe baza acestui material. Pe baza acestui exercițiu și-au dat seama de consecințele negative ale bullying-ului și efectele sale dezastruoase, atât din punct de vedere emoțional, cât și educațional.

O altă activitate, coordonată de prof. Nadia-Alina DUMITRESCU, la clasa a IV-a, a urmărit  recunoașterea cauzelor violenței verbale și identificarea altor soluții decât violența în cazul unor situații date; s-a citit elevilor textul supus dezbaterii și au fost invitati să-și exprime părerea despre comportamentul copilului din textul audiat (folosirea cuvintelor magice reprezintă o soluție pentru combaterea violenței verbale).

Activitate coordonată de  prof. înv. primar Rodica DOBRESCU, la clasa pregătitoare, a urmărit recunoașterea cauzelor violenței verbale și identificarea altor soluții decât violența în cazul unor situații date. Elevii au confecționat din hârtie colorată roșie o inimioară, au îndoit, pe rând, câte o parte din hârtie la rostirea unei expresii jignitoare, iar apoi la auzul fiecărei expresii pozitive, au desfăcut pliurile. Pe baza acestui exercițiu și-au dat seama de consecințele negative ale bullying-ului și efectele sale dezastruoase, atât din punct de vedere emoțional, cât și educațional.

,,Braț la braț cu empatia”, coordonată de prof. Valeria NEMUȚ, a avut ca obiective combaterea conflictelor prin comunicare și toleranță și identificarea beneficiilor iertării în relațiile dintre copii. S-a derulat un material ppt, iar elevii au identificat în cadrul acestuia situațiile în care au nevoie de comunicare și de iertare, au oferit feed-back din experiența lor și au identificat beneficiile iertării, comparativ cu gestionarea unui conflict prin violență. (materiale utilizate: laptop, videoproiector, ecran de proiecție, fișe de lucru, ppt, stick).

,,Să învățăm să contruim prietenii ”, activitate coordonată de prof. Preda Denis-Rebeca, la clasa a VI-a, a  urmărit constientizarea faptelor si formelor de violență, formarea unui comportament adecvat și dentificarea exemplelor bune de comportament. S-a prezentatel elevilor un material PPT – Studii de caz. După prezentarea studiilor de caz, acestea au fost discutate cu elevii.

Elevii clasei a VIII-a au fost implicați în proiectul „Violen’a Mass-Madia”(au realizat postere și au făcut studii de caz pe tema propusă de către dirigintele clasei, prof. George DINCĂ – în colaborare cu dna consilier școlar Elena Mosang).

Activitatea ,,Emoții date pe față” a vizat problemele pe care le are colectivul clasei a VII-a, astfel dna prof. Gabriela Ionescu, a punctat foarte bine, prin activități, multe dintre situațiile de natură violentă, apelând la si exerciții de sinergie..

Fiecare cadru didactic a desfășurat activitățile din graficul propus, urmărind obiective specifice clasei de elevi și astfel rezultatele așteptate s-au concretizat mai mult sau mai puțin, pe termen lung.

CALENDARUL

de pregătire şi desfăşurare a unor activități demonstrative pe problematica

prevenirii şi eliminării violenţei în mediul şcolar

și a promovării interculturalității

 

CICLUL PREPRIMAR

Nr.

Crt.

 

TEMA ACTIVITĂŢII

 

RESPONSABIL

 

GRUPA

 

DATA

1. ,,Cuvintele magice” Sara VODĂ și

Cristina ZEPIȘI

Două grupe Nov.2022
2. ,,Copil ca tine sunt și eu” Alina PETRESCU și Elena NECULĂESCU Două grupe Dec.2022

 

Nr.

Crt.

 

TEMA ACTIVITĂŢII

 

RESPONSABIL

 

GRUPA

 

DATA

3. ,,Vorba dulce, mult aduce” Sara VODĂ și

Cristina ZEPIȘI

Două grupe Martie 2023
4. ,,Fapte bune, fapte rele” Alina PETRESCU și Elena NECULĂESCU Două grupe Aprilie 2023

 

CICLUL PRIMAR

 

TEMA ACTIVITĂŢII

 

ÎNVĂŢĂTOR

 

CLASA

 

DATA

,,Cuvintele rănesc” Rodica DOBRESCU CP Nov.2022
,,Don’t bully! Be a friend!” Valeria NEMUȚ I Nov.2022
,,Alfabetul nonviolenței” Silvia CRUCERU a II-a Dec.2022
,,Cool kids, don’t bully!” Manuela- Maria GHEORGHE a III-a Ian.2023
,,Sub umbrela RESPECTULUI” Nadia-Alina DUMITRESCU a IV-a Ian.2023

 

 

 

TEMA ACTIVITĂŢII

 

ÎNVĂŢĂTOR

 

CLASA

 

DATA

,,Povești terapeutice” Rodica DOBRESCU CP Feb.2023
,,Braț la braț cu empatia” Valeria NEMUȚ I Mart.2023
 „Părinții – primele modele comportamentale” Silvia CRUCERU a II-a Apr.2023
,,Cei de lângă noi” Manuela-Maria GHEORGHE a III-a Mai.2023
,,Bagheta magică – reguli de comportament” Nadia DUMITRESCU a IV-a Iunie 2023

 

 

CICLUL GIMNAZIAL

NR.

CRT.

 

TEMA ACTIVITĂŢII

 

DIRIGINTE

 

CLASA

 

DATA

1. Să lăsăm corigentă violența la școală Raluca-Elena

CÎRNARU

a V-a Oct.2022
2. Rebeca-Denis

PREDA

a VI-a Nov.2022
3. ,,Cine te face fericit?” Gabriela

IONESCU

a VII-a A Dec.2022
4. ,,Don’t bully! Be a friend!” Sorina PÎRVU a VII-a B Ian.2023
5. ,,Violența Mass-Madia” George-Octavian DINCĂ a VIII-a Febr..2023

 

 

NR.

CRT.

 

TEMA ACTIVITĂŢII

 

DIRIGINTE

 

CLASA

 

DATA

6. ,,Violența în mediul online” Raluca-Elena

CÎRNARU

a V-a Feb.2023
7. ,,Ce este empatia?” Rebeca-Denis

PREDA

a VI-a Martie 2023
8 ,,Emoții date pe față” (Paul Ekman) Gabriela

IONESCU

a VII-a A Aprilie 2023
9. ,,Reglarea emoțiilor” Sorina PÎRVU a VII-a B Mai 2023
10. ,,Toleranța – arma celor înțelepți” George-Octavian DINCĂ a VIII-a Iunie 2023

         

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support