COMISIA PENTRU EVALUAREA ŞI ASIGURAREA CALITĂŢII (C.E.A.C.)

  1. COMISIA PENTRU EVALUAREA ŞI ASIGURAREA CALITĂŢII (C.E.A.C.)

 

C.E.A.C și-a început activitatea în anul școlar 2020-2021 prin centralizarea rapoartelor de activitate ale comisiilor metodice și operaționale din anul anterior.

Pe baza analizei făcute s-a întocmit raportul de autoevaluare pe anul școlar 2019-2020 și planul de îmbunătățiri pentru anul curent, acesta fiind în concordanță cu planurile de activitate ale fiecărei comisii. În acest sens, s-au stabilit strategiile de eliminare a punctelor slabe evidențiate la nivelul fiecărei comisii, punându-se accent pe valorizarea performanțelor obținute și optimizarea activităților la nivelul fiecărei discipline sau comisie metodică.

Pentru anul școlar în curs s-a propus :

–   îmbunătățirea practicilor pedagogice în vederea creșterii

promovabilității la examenele naționale;

–   reducerea absenteismului și prevenirea abandonului școlar.

În anul  școlar 2020- 2021, s-au desfășurat în cadrul C.E.A.C următoarele activități:

–   În luna septembrie s-a stabilit  componența C.E.A.C;

–   S-a întocmit Planul de Îmbunătățire;

–   S-au stabilit  strategii în vederea monitorizării interne lunare;

–   Actualizarea bazei de date  ale Comitetului C.E.A.C;

–   Actualizarea datelor (Plan operațional, Plan de activități, Matricea responsabilităților, Regulament C.E.A.C, organigrame);

–   Transmiterea datelor către comisiile de lucru;

–   Completarea documentelor C.E.A.C (Proceduri);

–   Revizuirea Regulamentului de funcționare C.E.A.C;

–   Stabilirea responsabilităților membrilor C.E.A.C şi Comitetului C.E.A.C şi constatarea necesității alocării de noi resurse umane pentru acoperirea nevoilor reale ale comisiei;

–   S-au aprobat testele de evaluare inițială.  S-au aprobat planurile remediale întocmite în urma administrării testelor de evaluare inițială

–   În luna octombrie, a fost realizat Raportul Anual de Evaluare Internă RAEI;

–   S-au prelucrat: Raportul de Autoevaluare al unității, Proceduri, Fișe de progres, Fișe de observație a lecțiilor, Exemple de bune practici, Rapoartele de activitate şi Planurile operaționale (formate noi), Chestionare- feedback elevi, părinți, profesori, comisii, roluri şi eficiența în comisii, portofoliile profesorilor, catedrelor şi  comisiei C.E.A.C;

–   Analiza descriptorilor de performanță  structurate pe cele 7 principii

–  În perioada septembrie-octombrie 2019 s-a aplicat chestionarul ,, Stiluri de învățare ”pentru clasele debutante. Centralizarea rezultatelor a fost afișată în catalog, pentru ca profesorii care predau la fiecare clasă să țină cont de modalitățile de învățare ale elevilor.

–   Pe parcursul lunilor noiembrie- decembrie s-au verificat o parte din portofoliile catedrelor didactice;

–   S-a verificat corectitudinea completării cataloagelor

–   În luna ianuarie s-au verificat o parte din portofoliile diriginților;

–   S-a verificat notarea ritmică, trecerea notelor și încheierea situației și în catalogul electronic.

–   Validarea situației la finalul semestrului I.

Activitatea comisiei a avut în vedere faptul că sistemul de asigurare a calității trebuie să devină un instrument fundamental al dezvoltării instituționale si profesionale arătând unde se pot aduce îmbunătățiri astfel încât acestea să devină ținte strategice pentru dezvoltarea ulterioară a scolii.

Pe parcursul semestrului II, membrii comisiei s-au preocupat de completarea dosarului comisiei urmărind documentația elaborată de Inspectoratul Școlar Județean si de A.R.A.C.I.P. si de cunoaștere a acesteia, de elaborarea unor proceduri pentru diverse activități, de întocmirea raportului anual de evaluare internă a calității.

S-au făcut informări periodice în Consiliul de Administrație și Consiliul Profesoral. S-au aplicat procedurile de monitorizare internă.

În lunile februarie-mai 2021 s-a monitorizat, prin observare directă: activitatea managerială, secretariatul și contabilitatea, etc., asigurarea unui climat de siguranță, inițierea și derularea unor proiecte la nivelul școlii, formarea cadrelor didactice, asigurarea resurselor materiale, realizarea asistențelor și interasistențelor, pe platforma Google Classroom, în perioadele în care elevii au învățat online.

Pe tot parcursul anului s-a continuat încărcarea rezultatelor  monitorizării interne pe platforma A.R.A.C.I.P.

La finalul anului școlar s-au dat spre completare chestionare pentru elevi și părinți, pe tema activităților de predare -învățare-evaluare și a gradului de satisfacție a acestora referitor la activitatea școlii în anul școlar 2020-2021 atât în perioada față în față cât și în cea online.

De asemenea pe Google forms, s-a realizat evaluarea cadrelor didactice prin completarea de către elevi a unor chestionare confidențiale, pentru fiecare profesor în parte.

 

Analiza SWOT a activității comisiei

 

PUNCTE TARI

–   completarea portofoliului comisiei cu documentația necesară

–   elaborarea de chestionare

–   întocmirea raportului anual de evaluare internă a calității pentru anul școlar 2020- 2021 la termenul stabilit

–   s-a realizat graficul de interasistențe

–   procedurile elaborate sunt în număr mare

PUNCTE SLABE

–   există deficiențe în monitorizarea activităților

AMENINŢĂRI

–   munca în această comisie necesită un volum foarte mare de timp și datorită supraîncărcării cu alte activități școlare și extrașcolare există posibilitatea ca să nu fie îndeplinite toate sarcinile

OPORTUNITĂŢI

–   disponibilitatea cadrelor didactice și a conducerii de a sprijini activitatea acestei comisii

 

Soluții posibile:

  • elaborarea unor propuneri de îmbunătățire a monitorizării activităților desfășurate pentru a se putea realiza o evaluare internă cât mai corectă;
  • mai bună colaborare a membrilor comisiei cu toate cadrele didactice, cu consiliul părinților pentru a ușura și eficientiza munca acestei comisii;
  • elaborarea unui număr mai mare de proceduri care să devină și funcționale prin aducerea la cunoștință tuturor celor implicați pentru a îmbunătăți activitatea;
  • aplicarea și valorificarea în continuare a chestionarelor de identificare a gradului de satisfacție a beneficiarilor în legătură cu serviciile oferite de scoală;
  • centralizarea exemplelor de bună practică oferite de reprezentanții catedrelor și popularizarea acestora.

 

 

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support