COMISIA PENTRU EVALUAREA ŞI ASIGURAREA CALITĂŢII (C.E.A.C.)

La  începutul anului şcolar 2022-2023,  echipa managerială a școlii  a asigurat permanenţa  şi coerenţa autoevaluării activităţii prin numirea unei Comisii de Evaluare şi Asigurare a Calităţii  şi prin crearea unui cadru formal în care să se desfăşoare acţiunile de autoevaluare.

Componența CEAC în anul școlar 2022-2023:

 • Responsabil – prof. Raluca-Elena Cîrnaru
 • Membru– Prof. Maria-Manuela Gheorghe
 • Membru (cu atribuții de secretar) – prof. Nadia- Alina Dumitrescu
 • Membru – prof. Neculăescu Elena
 • Reprezentantul părinților – Florin Stoica
 • Reprezentantul Consiliului Local – Înv. Vasile Iordache
 • Reprezentant sindicat –  Rodica Dobrescu

Pe baza analizei făcute s-a întocmit raportul de autoevaluare pe anul școlar 2021-2022 și planul de îmbunătățiri pentru anul curent, acesta fiind în concordanță cu planurile de activitate ale fiecărei comisii. În acest sens, s-au stabilit strategiile de eliminare a punctelor slabe evidențiate la nivelul fiecărei comisii, punându-se accent pe valorizarea performanțelor obținute și optimizarea activităților la nivelul fiecărei discipline.

Atribuţiile generale ale CEAC pentru anul şcolar 2022 – 2023:

– gestionează dovezile, elaborează şi aplică procedurile operaționale elaborate, întocmeşte planul de îmbunătăţire, raportul de autoevaluare, formularele periodice de monitorizare internă, păstrează legătura cu ARACIP, informează permanent cadrele didactice asupra sistemului de asigurare a calităţii, se întâlnesc lunar în şedinţe de lucru în scopul diseminării observaţiilor privind observarea lecţiilor, dezbat calificativele obţinute, identifică punctele tari şi punctele slabe, propun şi implementează proiecte în scopul creşterii calităţii activităţii pe diverse domenii de interes.

Pentru anul școlar în curs s-a propus :

 • îmbunătățirea practicilor pedagogice în vederea creșterii promovabilității la examenele naționale;
 • reducerea absenteismului și prevenirea abandonului școlar.
 • eficientizarea procesului de învățare și transformarea acestuia într-un proces activ- participativ.
 • monitorizarea si autoevaluarea calității procesului educativ prin urmărirea realizării standardelor.
 • dezvoltarea profesională a cadrelor didactice, perfecționarea managementului instituțional și dezvoltarea culturii parteneriatului.
 • dezvoltarea capacitații institutionale a unității.

În anul  şcolar 2022- 2023, s-au desfăşurat în cadrul CEAC următoarele activităţi:

 • În luna septembrie s-a stabilit componenţa CEAC;
 • S-a întocmit Planul de Îmbunătăţire;
 • S-au stabilit strategii în vederea monitorizării interne lunare;
 • Actualizarea bazei de date ale Platformei ARACIP;
 • Actualizarea datelor (Plan operational, Plan de activităţi, Matricea responsabilităţilor, Regulament CEAC, organigrame);
 • Completarea documentelor CEAC (Proceduri);
 • Revizuirea Regulamentului de funcţionare CEAC;
 • Stabilirea responsabilitătilor membrilor CEAC şi constatarea necesităţii alocării de noi resurse umane pentru acoperirea nevoilor reale ale comisiei;
 • S-a verificat administrarea testelor de evaluare inițială și inițierea planurilor remediale întocmite în urma administrării testelor.
 • În luna octombrie, a fost realizat Raportul Anual de Evaluare Internă RAEI;
 • S-au prelucrat: Raportul de Autoevaluare al unităţii, Proceduri, Fişe de progres, Fişe de observaţie a lecţiilor, Exemple de bune practici, Rapoartele de activitate şi Planurile operaţionale (formate noi), portofoliile profesorilor, catedrelor şi comisiei CEAC;
 • Analiza descriptorilor de performanţă structurate pe cele 7 principii

-În perioada septembrie-octombrie  s-a aplicat chestionarul ,, Stiluri de învățare” pentru clasele debutante. Centralizarea rezultatelor a fost afișată în catalog, pentru ca profesorii care predau la fiecare clasă să țină cont de stilurile de învățare ale elevilor.

 • Pe parcursul lunilor noiembrie-decembrie s-au verificat o parte din portofoliile catedrelor didactice;
 • S-a verificat corectitudinea completării cataloagelor
 • În luna ianuarie s-au verificat o parte din portofoliile diriginților;
 • S-a verificat notarea ritmică și parcurgerea materiei după primele două module

Activitatea comisiei a avut în vedere faptul că sistemul de asigurare a calităţii trebuie să devină un instrument fundamental al dezvoltării instituţionale si profesionale arătând unde se pot aduce îmbunătăţiri, astfel încât acestea să devină ţinte strategice pentru dezvoltarea ulterioară a scolii.

Pe parcursul ultimelor 3 module, membrii comisiei s-au preocupat de completarea dosarului comisiei, urmărind documentaţia elaborată de Inspectoratul Scolar Judeţean si de A.R.A.C.I.P. si de cunoastere a acesteia, de elaborarea unor proceduri pentru diverse activităţi, de întocmirea raportului anual de evaluare internă a calităţii.

S-au făcut informări periodice în Consiliul de Administrație și Consiliul Profesoral. S-au aplicat procedurile de monitorizare internă.

În lunile februarie-mai 2023 s-a monitorizat prin observare directă: activitatea managerială, secretariatul și contabilitatea, etc., asigurarea unui climat de siguranță, inițierea și derularea unor proiecte la nivelul școlii, formarea cadrelor didactice, asigurarea resurselor materiale, realizarea interasistențelor.

Pe tot parcursul anului s-au adunat materiale pentru a fi incărcate  pe platforma A.R.A.C.I.P.

La finalul anului școlar elevii au primit chestionare, pe tema activităților de predare -învățare-evaluare și a gradului de satisfacție a acestora referitor la activitatea profesorilor și a școlii în anul școlar 2022-2023.

Chestionarele au urmărit:

– gradul de satisfacere a parintilor in legatura cu serviciile oferite de gradinita;

– analiza inter-relaţionării resurselor umane;

– analiza utilizării metodelor de evaluare;

– analiza utilizării resurselor la clase;

– analiza activităţii Comisiei pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii;

Pe baza acestor analize urmează să se realizeze un plan de îmbunătățire a activității în anul școlar următor.

 • Analiza SWOT a activităţii comisiei

        PUNCTE TARI

 • completarea portofoliului comisiei cu documentaţia necesară
 • elaborarea de chestionare
 • întocmirea raportului anual de evaluare internă a calităţii pentru anul scolar 2021- 2022 la termenul stabilit
 • procedurile elaborate sunt în număr mare
 • PUNCTE SLABE
 • există deficiențe în monitorizarea activităților
 • AMENINŢĂRI
 • munca în această comisie necesită un volum foarte mare de timp și datorită supraîncărcării cu alte activităţi școlare și extrașcolare există posibilitatea ca să nu fie îndeplinite toate sarcinile
 • OPORTUNITĂŢI
 • disponibilitatea cadrelor didactice și a conducerii de a sprijini activitatea acestei comisii
 • Soluţii posibile:
 • elaborarea unor propuneri de îmbunătăţire a monitorizării activităţilor desfăsurate pentru a se putea realiza o evaluare internă cât mai corectă;
 • o mai bună colaborare a membrilor comisiei cu toate cadrele didactice, cu consiliul părinţilor pentru a ușura și eficientiza munca acestei comisii;
 • elaborarea unui număr mai mare de proceduri care să devină și funcţionale prin aducerea la cunostinţă tuturor celor implicaţi pentru a îmbunătăţi activitatea;
 • aplicarea și valorificarea în continuare a chestionarelor de identificare a gradului de satisfacţie a beneficiarilor în legătură cu serviciile oferite de scoală.
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support