COMISIA PENTRU CURRICULUM

Activitatea comisiei de curriculum în anul școlar 2022-2023 s-a desfășurat conform planificării făcute la începutul anului școlar.

În prima parte a anului școlar a avut loc verificarea dosarului comisiei urmărind ca toate opționalele ce se desfășoară în acest an să fie înregistrate la nivelul unității și avizate de inspectorii de specialitate. Acolo unde a fost cazul, cadrele didactice au fost îndrumate să obțină avizul necesar desfășurării opționalelor respective.

Principalele acțiuni derulate la nivelul Comisiei pentru curriculum în anul școlar 2022-2023 au fost:

 • realizarea/ aprobarea documentelor de planificare a activității cadrelor didactice și ale catedrelor;
 • elaborarea proiectului de curriculum al școlii (CDȘ) realizat în urma analizei de nevoi/oportunități educaționale la nivelul educabililor;
 • controlul documentelor de proiectare curriculară educaționale la nivelul educabililor;
 • controlul documentelor de proiectare curriculară – realizat la începutul anului școlar;
 • actualizarea informațiilor despre curriculum, în concordanță cu specificul unității școlare;
 • stabilirea programului de lucru al școlii într-un schimb în ambele școli și în grădinițe;
 • aplicarea planurilor-cadru, a programelor școlare și a metodologiei privind evaluarea rezultatelor școlare;
 • realizarea orarului școlii în funcție de planurile-cadru, planurile de învățământ, curba de efort intelectual a elevilor, numărul de cadre didactice, transport cadre didactice;
 • realizarea ofertei educaționale – conform procedurii interne.

Raport asupra activității desfășurate în anul școlar 2022-2023:

 • realizarea documentației solicitate de MEN, ISJ și de autoritățile locale;
 • asigurarea planurilor cadru (inclusiv orele de CDȘ) și programelor școlare pentru toate clasele;
 • asigurarea consultanței în problemele de curriculum pentru cadrele didactice privind
 • procurarea documentelor curriculare;
 • procurarea legilor/ordinelor/metodologiilor/procedurilor emise de Guvern/MEN, I.Ș.J Dâmbovița;
 • elaborarea instrumentelor interne de lucru (portofoliul cadrului didactic, fișe de evaluare etc).

Strategia de dezvoltare-proiectare a curriculumului la decizia școlii s-a realizat pornind de la:

 • respectarea reglementărilor legale privind dezvoltarea – proiectarea curriculumului la decizia școlii.
 • utilizarea unei curriculei pentru discipline opționale conform proiectelor Erasmus+ derulate pentru introducerea activităților de proiect în curriculum Outdoor education sau pentru proiectele în curs de aprobare (Patrimoniul local, național, internațional și PEACE – Educație pentru pace), sau de aprofundare a limbii engleze English through games.

Dovezile:

 • Curriculum opțional
 • Fișa de evaluare a opționalului
 • Oferta educațională
 • Grafic discipline opționale

În stabilirea orarului/programului de studiu al elevilor s-a ținut cont de cerințele igienice și pedagogice astfel:

 • stabilirea orarului/programului de studiu al elevilor, în conformitate cu normele de igienă specifice pentru nivelul de vârstă al elevilor;
 • respectarea cerințelor igienice și pedagogice la întocmirea orarelor și la repartizarea zilnică a orelor.

Dovezile:

 • Orarul/programul de studiu al elevilor;
 • Procedura de întocmire a orarului școlii;

S-a realizat planificarea corespunzătoare a conținuturilor învățării pentru toate disciplinele/modulele din curriculum, altfel:

 • Planificările calendaristice și proiectele unităților de învățare au fost elaborate de către fiecare cadru didactic în funcție de nevoile reale ale clasei;
 • Unitățile de învățare au fost elaborate pe parcursul anului școlar, pe măsură ce s-a finalizat implementarea proiectului unității anterioare;
 • Unitățile de învățare de la cursul opțional au avut aceeași structură ca și la celelalte discipline;
 • Unitățile de învățare conțin planificarea învățării pe lecții (competențele/obiectivele și celelalte elemente din structura unei unități au fost precizate pentru fiecare oră);
 • Proiectele unităților de învățate conțin întotdeauna competențele/obiectivele pentru fiecare tip de lecție (lecțiile de predare, recapitulare, consolidare, etc, de evaluare de la finele unității);
 • În planificarea calendaristică și în proiectele unităților de învățare se respectă formularea conținuturilor din programa școlară;
 • Proiectarea unităților de învățare s-a realizat pornind de la particularitățile de vârstă și individuale ale elevilor.

Dovezile:

 • Planificări calendaristice anuale
 • Planificări pe unități de învățare
 • Planificări pe proiecte tematice

Proiectarea unităților de învățare promovează și încurajează centrarea pe elev.

Atât planificarea anuală, cât și planificarea unităților de învățare promovează o abordare holistică asupra dezvoltării copilului și un mod integrat de abordare a curriculumului.

Utilizarea manualelor școlare obligatoriu aprobate de MEN

S-au utilizat doar manuale școlare, aprobate de MEN, atât în format digital pe site-ul manualedigitale.ro pentru realizarea exercițiilor, jocurilor, exersării, cât și manualul tipărit.

În ceea ce privește corelarea parcurgerii disciplinelor la nivelul ariei curriculare s-a urmărit:

 • Corelarea parcurgerii disciplinelor la nivelul ariei curriculare.
 • Corelarea parcurgerii disciplinelor într-o aprobare integrată, pluridisciplinară/interdisciplinară

Dovezile:

 • Observarea directă
 • Documente de proiectare a materiei
 • Programe școlare
 • Planuri de învățământ
 • Proiecte didactice
 • Fișe de asistență director
 • Orarul clasei

Adecvarea strategiilor și a metodologiilor didactice la specificul cultural al populației școlare și la motivația fiecărui elev

S-a observat o preocupare pentru:

 • Promovarea strategiilor și a metodologiei didactice adecvate la specificul cultural al populației școlare;
 • Adecvarea strategiilor și a metodologiei didactice la motivația fiecărui elev;
 • Colectarea sistematică de informații și gestionarea eficientă a modului în care elementele specifice ale limbii, culturii și tradițiilor minorităților etnice, religioase sau de altă natură existente în unitatea școlară sunt utilizate în activitățile de predare, învățare și evaluare;
 • Utilizarea, în activitățile de predare, învățare și evaluare, a elementelor culturale specifice ale minorităților etnice, religioase sau de altă natură existente în unitatea școlară.

Dovezile:

 • Observarea directă prin asistențe la ore (fișele de asistență realizate de director)
 • Documente de proiectare a materiei
 • Programe școlare
 • Planuri de învățământ
 • Proiecte didactice (existente în portofoliile personale ale cadrelor didactice)

S-a observat o preocupare pentru utilizarea autoevaluării elevilor, a evaluării formative și a feedbackului, pentru optimizarea de învățare prin:

 • Utilizarea autoevaluării elevilor pentru optimizarea procesului de învățare;
 • Utilizarea evaluării formative și a feedbackului pentru optimizarea procesului de învățare.

Dovezile:

 • Documente de proiectare a materiei
 • Portofoliul cadrului didactic

Cadrele didactice au realizat, conform prevederilor legale în vigoare, programe de educație diferențiată (pentru copiii cu cerințe educative speciale provenind din grupuri defavorizate social sau predispuse la abandon școlar, pentru copii supradotați etc.).

Dovezile:

 • Programe de educație remedial;
 • Planuri de intervenție personalizate
 • Portofoliul cadrului didactic
 • Portofoliile elevilor
 • Orar pentru învățământ la domiciliu, protocol CJRAE, decizie director numire cadre didactice învățământ la domiciliu

Informarea regulată a elevilor și/sau a părinților acestora privind progresul realizat și rezultatele școlare s-a realizat prin:

Informarea sistematică a elevilor privind progresul realizat și rezultatele școlare.

Informarea regulată a părinților privind progresul realizat și rezultatele școlare (consultații individuale cu părinții)

Dovezile:

 • Cataloagele claselor
 • Carnetele de elev
 • Procedura de informare a părinților privind rezultatele școlare

Performanțele extrașcolare

 • Existența și actualitatea documentelor de proiectare a activităților extrașcolare la nivelul clasei și la nivelul unității de învățământ
 • Corelarea activităților extracurriculare cu proiectul de dezvoltare/planul operațional/planul managerial și cu oferta educațională a școlii
 • Diseminarea informațiilor cu privire la activitățile extracurriculare și extrașcolare desfășurate cu elevii ciclului primar către toți factorii interesați (cadre didactice, părinți , elevi), în toate etapele derulării acestora
 • Popularizarea rezultatelor extracurriculare și extrașcolare ale elevilor, în interiorul școlii și în comunitate, prin mijloace tradiționale și/sau moderne
 • Stabilirea unei strategii de popularizare a activităților extracurriculare în rândul personalului școlii, al elevilor, al părinților

Dovezile:

 • Planul managerial al activităților extracurriculare
 • Articole în presă
 • Afișaj în unitate
 • Cd-uri de prezentare
 • Diplome, medalii, trofee, fotografii
 • Instrumente de promovare a ofertei educaționale (afișe, pliante)
 • Portofoliile profesionale ale cadrelor didactice

Puncte tari:

 • Participarea cadrelor didactice online la consfătuirile organizate de I.S.J pentru cunoașterea modificărilor programelor școlare, a altor informații utile privind procesul de învățământ
 • Prezentare și studiere curriculumului național, a planului cadru, a programelor și manualelor școlare, a softurilor educaționale specifice fiecărei discipline
 • Întocmirea la termenele stabilite a planificărilor calendaristice anuale și a unităților de învățare corespunzătoare ținând cont și de recomandările M.E.N și I.S.J.
 • Selectarea din timp a materialului didactic necesar fiecărei ore
 • Stabilirea unor măsuri corecte de reglare a sistemului de predare-învățare-evaluare
 • Respectarea ritmului alocat fiecărei lecții, fiecărei unități de învățare conform planificărilor întocmite

Puncte slabe:

 • Preponderența scăzută a orelor demonstrative ca modalitate de abordare a temelor
 • Numărul mic de fișe de observație a lecțiilor
 • Număr mic de asistențe și interasistențe la ore
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support