PE TĂRÂMUL BASMELOR

Ediția a III-a

PROIECT EDUCAȚIONAL

SIMPOZION, CONCURS JUDEȚEAN DE CREAȚIE LITERARĂ ȘI CREAȚIE PLASTICĂ

Numele instituției de învățământ aplicante: Școala Gimnazială „Ion MAREȘ” Vulcana-Băi, structura Școala Gimnazială „Vlad ȚEPEȘ” Vulcana de Sus

Adresa completă: com. Vulcana-Băi, sat Vulcana de Sus, str. Tudor VLADIMIRESCU, nr. 36, jud. Dâmbovița

Nr. telefon/fax: 0371-388.663

Adresă poștă electronică: vulcanabai@scolidb.ro

Coordonatori proiect: prof. înv. primar Rodica DOBRESCU

                                   prof. înv. primar Silvia CRUCERU

                                   prof. înv. primar Maria-Manuela GHEORGHE 

Persoană de contact: prof. înv. primar Rodica DOBRESCU/0724-509.412

                                   prof. înv. primar Silvia CRUCERU/0721-154.714

Data desfășurării activității cheie: 2 aprilie 2022

Domeniul cultural-artistic (integrat literatură, arte vizuale)

Avizat,

INSPECTOR ȘCOLAR GENERAL ISJ DÂMBOVIȚA,

prof. Aurora-Cătălina HOMEGHIU

 

REGULAMENTUL

concursului județean de creație literară și creație plastică

„PE TĂRÂMUL BASMELOR”

Art. 1.- Prezentul regulament este elaborat în conformitate cu prevederile Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu prevederile Ordinului MECTS nr. 3035/2012 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a competițiilor școlare și Regulamentului de organizare a activităților cuprinse în calendarul activităților educative școlare și extrașcolare.

Art. 2.- Concursul județean de creație literară și creație plastică „PE TĂRÂMUL BASMELOR”, ediția a III-a, aprilie 2022, se adresează tuturor elevilor din ciclul preșcolar, primar si gimnazial din întreaga țară, precum și cadrelor didactice din învățământul preșcolar și primar.

Concursul este gratuit și nu se percepe nicio taxă de participare.

Art. 3.- (1) Obiectivele concursului sunt stimularea potențialului elevilor pentru activități literare și artistice și dezvoltarea interesului pentru personajele din basme și povești prin lectura acestora, fie personal, fie de către părinte sau cadrul didactic.

(2) Cadrele didactice trebuie să realizeze lucrări documentate prin care să evidențieze rolul lecturii în dezvoltarea limbajului și a gândirii la preșcolari și elevii ciclului primar.

Art. 4.- Echipa de proiect este formată din:

 1. Membrii organizatori:
 • înv. primar Rodica DOBRESCU;
 • înv. primar Silvia CRUCERU;
 • înv. primar Maria-Manuela GHEORGHE;
 • Gabriela IONESCU;
 • Elena NECULĂESCU;
 • Alina-Vasilica PETRESCU.
 1. Membrii colaboratori:
 • Primăria Comunei Vulcana-Băi – Maria MOREANU, director executiv.

Art. 5.- Lansarea concursului se va face în data de 15 decembrie 2021 pe site-ul http://www.vulcanabai.ro/, precum și pe rețele de socializare în grupurile dedicate activităților educative. 

Art. 6.-  Concursul are patru secțiuni:

 • Secțiunea I, Creație literară (se adresează elevilor claselor II-IV, V-VIII): realizarea unor lucrări literare însoțite de desene sugestive (poezii, compuneri, acrostihuri, cvintete) create de copii, pe tema concursului; creațiile literare se vor scrie cu LITERE DE MÂNĂ, folosind stiloul cu cerneală de culoare albastră. La un rând, sub titlu, în partea dreaptă a paginii, se va scrie:

PRENUMELE ȘI NUMELE ELEVULUI

CLASA

ȘCOALA

LOCALITATEA

JUDEȚUL

CADRUL DIDACTIC COORDONATOR

 • Secțiunea a II-a, Interviu cu personajul preferat (se adresează elevilor claselor II-IV, V-VIII): realizarea unui interviu, de maximum 2 pagini, cu personajul preferat dintr-un basm/o poveste. Interviurile se vor scrie cu LITERE DE MÂNĂ, folosind stiloul cu cerneală de culoare albastră. La un rând, sub titlu, în partea dreaptă a paginii, se va scrie:

PRENUMELE ȘI NUMELE ELEVULUI

CLASA

ȘCOALA

LOCALITATEA

JUDEȚUL

CADRUL DIDACTIC COORDONATOR

 • Secțiunea a III-a, Creație plastică sau practică (se adresează doar preșcolarilor și elevilor claselor pregătitoare – a IV-a): realizarea de picturi, desene, colaje, machete, etc., având ca temă personajul preferat dintr-o poveste/un basm. Lucrările artistico-plastice vor avea formatul A4. Pe verso, în partea din dreapta jos a paginii, se lipește o etichetă de forma:

Prenumele și numele elevului:

Clasa:

Școala:

Localitatea:

Județul:

Profesor coordonator:

 • Secțiunea a IV-a, Simpozion adresat cadrelor didactice: eseuri, povești, exemple de bune practici cu tema – Rolul poveștilor (lecturii) în dezvoltarea limbajului și a gândirii la copil. Comunicările vor fi însoţite de materiale didactice (proiecte didactice, fişe de lucru, exemple de bune practici etc.).

Textele vor fi redactate pe format A4, la un 1,5 rânduri, cu margini de 20 mm (text aliniat ,,justify”), obligatoriu cu diacritice, font: „Times New Roman” de 12. Titlurile vor fi scrise cu majuscule, bold, centrat. La 2 rânduri sub titlu, aliniat la dreapta, se va scrie:

FUNCȚIA ȘI PRENUMELE ȘI NUMELE CADRULUI DIDACTIC

ȘCOALA DE PROVENIENȚĂ/STRUCTURA (unde este cazul)

LOCALITATEA

JUDEȚUL

La două rânduri sub acestea se va începe redactarea textului.

La sfârșitul lucrării se menționează bibliografia, astfel: autor, titlul lucrării, editura, anul apariției.

Lucrările cadrelor didactice nu vor depăși 2 pagini și vor respecta cerințele de redactare mai sus menționate.

Art. 7.-  (1) Având în vedere situația epidemiologică națională, lucrările elevilor nu vor mai fi trimise în plic ci, vor fi scanate și trimise pe adresa de e-mail rodicabalasa@yahoo.fr, solicitând confirmare de primire din partea organizatorului.

(2) Colajele, machetele supradimensionate vor fi fotografiate, iar fotografiile se vor trimite pe aceeași adresă de e-mail de mai sus, solicitând confirmare de primire din partea organizatorului.

(3) Cadrele didactice participante la simpozion vor trimite materialele pe e-mail la adresa menționată la alin. (1), solicitând confirmare de primire din partea organizatorului.

Art. 8.- Cadrele didactice care au trimis materiale în anul școlar 2019-2020 și nu au mai primit diplomele din pricina anulării concursului conform Ordinului ministrului educației și cercetării nr. 4304/ 21.05.2020 le vor primi în urma jurizării în prezenta ediție a concursului.

 

Art. 9.- (1) Înscrierea participanților la concurs se va realiza în perioada 16.12.2021 – 01.04.2022 pe baza Fișei de înscriere (Anexa nr. 1 la prezentul Regulament).

(2) Pentru înscrierea la simpozion, cadrele didactice vor completa Anexa nr. 2 la prezentul Regulament.

(3) Atât pentru înscrierea elevilor, cât și pentru cea a cadrelor didactice, fișele de înscriere se vor completa, scana și trimite semnate pe adresa de e-mail indicată mai sus.

Art. 10.- Fiecare cadru didactic, care dorește să participe, organizează concursul la nivelul clasei în urma căruia alege patru lucrări reprezentative. Cadrele didactice vor coordona elevii în realizarea lucrărilor în vederea respectării tematicii.

Art. 11.- (1) Un cadru didactic poate înscrie în concurs maxim 4 (patru) lucrări, realizate de 4 elevi diferiți, pe baza Fișei de înscriere. Cele 4 lucrări înscrise în concurs pot fi și numai de la aceeași secțiune (I, a II-a sau a III-a).

(2) Un cadru didactic poate participa atât cu lucrări ale elevilor, cât și cu lucrare la simpozion sau DOAR cu lucrare la simpozion.

 

Art. 12.- (1) Materialele participante la concurs (creații literare și/sau creații plastice) împreună cu Fișa de înscriere și Acordul de parteneriat – un exemplar – (Anexa nr. 3 la prezentul Regulament), semnat și ștampilat, se trimit prin poștă electronică la adresa rodicabalasa@yahoo.fr., până la data de 01.04.2022.

 (2) Diplomele rezultate din concurs pentru preșcolari/elevi, precum și diplomele de participare, adeverințele cadrelor didactice și acordurile de parteneriat scanate vor fi expediate pe e-mail, în format pdf, cadrelor didactice la adresa menționată de către acestea în Fișa de înscriere.

Art. 13.- (1) Creațiile plastice vor fi publicate în revista online „Pe tărâmul basmelor” până la data de 31.07.2022.

(2) Creațiile literare ale elevilor și materialele comunicate de către cadrele didactice în cadrul simpozionului vor fi publicate în lucrarea anuală cu ISSN „Pe tărâmul basmelor” nr. 2 până la data de 31.07.2022.

 Art. 14.- Evaluarea lucrărilor se va realiza în data de 02.04.2022. În vederea evaluării lucrărilor se vor constitui două comisii de evaluare separate, o comisie pentru secțiunile I și a II-a și o comisie pentru secțiunea a III-a.

Art. 15.- Componența comisiilor de evaluare:

 • Secțiunile I și a II-a Creație literară și Interviu cu personajul preferat:
 1. Maria-Manuela GHEORGHE;
 2. Silvia CRUCERU;
 3. Gabriela IONESCU.
 • Secțiunea a III-a, Creație plastică:
 1. Rodica DOBRESCU;
 2. Elena NECULĂESCU;
 3. Alina-Vasilica PETRESCU.
 4. Maria MOREANU.

Art. 16.- Cele două comisii de evaluare vor analiza lucrările și vor acorda un punctaj cuprins între 0-100 de puncte. La fiecare secțiune se vor acorda, pe categorii de vârstă, premii astfel:

100 – 95 p – PREMIUL I;

94,9 – 90 p – PREMIUL AL II-LEA;

89,9 – 85 p –  PREMIUL AL III-LEA;

84,9 – 75 p – MENȚIUNE.

Pentru ceilalți participanți care nu obțin niciun premiu dintre cele enumerate mai sus, se vor acorda diplome de participare.

Art. 17.- Vor fi luate în considerare doar lucrările realizate de copii. Se vor descalifica lucrările care nu îndeplinesc criteriile de participare.

NU se admit contestații.

Art. 18.- Cadrele didactice coordonatoare vor primi diplome de participare și adeverințe.

Art. 19.-  Prezentul Regulament se va aplica începând cu anul școlar 2021-2022.

Art. 20.- Cheltuielile de organizare și desfășurare a concursului vor fi suportate din fonduri proprii de către fiecare partener. Aceștia au libertatea de a-și găsi sponsori pentru cheltuielile necesare desfășurării concursului.

Art. 21.- Școala organizatoare și cele participante vor realiza activități de diseminare a proiectului educațional prin diverse activități (consilii profesorale, cercuri pedagogice, simpozioane, articole în presă, reviste școlare, locale).

COMISIA DE ÎNTOCMIRE A REGULAMENTULUI:

 

prof. Rodica DOBRESCU

prof. Silvia CRUCERU

prof. Maria-Manuela GHEORGHE

Anexa nr. 1

FIȘĂ DE ÎNSCRIERE

 

CONCURS JUDEȚEAN DE CREAȚIE LITERARĂ ȘI CREAȚIE PLASTICĂ

„PE TĂRÂMUL BASMELOR”

EDIȚIA a III-a – aprilie 2022

 

 

ȘCOALA: …………………………………………………………………………………………………

CADRUL DIDACTIC COORDONATOR: ……………………………………………….

LOCALITATEA/JUDEȚUL: …………………………………………………………………..

ADRESA DE E-MAIL: ……………………………………………………………………………

 

 

Nr. crt.

Numele și prenumele elevului

Clasa

Secțiunea

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semnătura cadrului didactic coordonator,

 

 

 

 

 

 

Anexa nr. 2

FIȘĂ DE ÎNSCRIERE – CADRE DIDACTICE

 

SIMPOZION – CONCURS JUDEȚEAN

„PE TĂRÂMUL BASMELOR”

EDIȚIA a III-a – aprilie 2022

 

 

ȘCOALA: ………………………………………………………………………………………………………………………

LOCALITATEA/JUDEȚUL: ………………………………………………………………………………………..

NUMELE ȘI PRENUMELE CADRULUI DIDACTIC: ………………………………………………….

TELEFON CADRU DIDACTIC: ………………………………………………………………………………….

ADRESA DE E-MAIL: ………………………………………………………………………………………………….

TITLUL LUCRĂRII: …………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..

 

 

 

Semnătura cadrului didactic,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa nr. 3

Școala Gimnazială „Ion MAREȘ” Vulcana-Băi

Structura Școala Gimnazială „Vlad ȚEPEȘ” Vulcana de Sus

Vulcana-Băi, Dâmbovița

Tel./fax 0371-388.663

E-mail: vulcanabai@scolidb.ro

Nr. ……….. din ………………………..

Director,

prof. Daniela-Maria ANASTASE

           L.S.

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

Nr. ……….. din ………………………..

Director,

……………………………………………………………

           L.S.

 

 

ACORD DE PARTENERIAT

în cadrul Concursului județean de creație literară și creație plastică

„PE TĂRÂMUL BASMELOR”, ediția a III-a, aprilie 2022

Părțile contractante:

 1. Școala Gimnazială „Ion MAREȘ” Vulcana-Băi, structura Școala Gimnazială „Vlad ȚEPEȘ” Vulcana de Sus, cu sediul în comuna Vulcana-Băi, județul Dâmbovița, reprezentată prin director, prof. Daniela-Maria ANASTASE și prof. înv. primar Rodica DOBRESCU, prof. înv. primar Silvia CRUCERU, prof. înv. primar Maria-Manuela GHEORGHE coordonatoarele proiectului educațional „PE TĂRÂMUL BASMELOR”, ediția a III-a, aprilie 2022, în calitate de aplicant

și

 1. Școala …………………………………………………, cu sediul în localitatea ………………………, județul ………………………, reprezentată prin …………………………………… în calitate de partener.

 

Obiectul prezentului acord îl reprezintă colaborarea dintre aplicant și partener în vederea desfășurării concursului județean de creație literară și creație plastică „PE TĂRÂMUL BASMELOR”, ediția a III-a, aprilie 2022.

 

Obligațiile părților:

Aplicantul se obligă:

– să informeze unitățile școlare despre organizarea concursului;

– să organizeze expoziția cu lucrările primite;

– să respecte termenele de desfășurare ale activităților;

– să distribuie diplomele elevilor premianți;

– să realizeze revista online „Pe tărâmul basmelor” și portofoliul proiectului;

– să realizeze lucrarea cu ISSN „Pe tărâmul basmelor” nr. 2.

Partenerul se obligă:

– să mediatizeze concursul în unitatea școlară;

– să pregătească elevii pentru activitate;

– să selecteze lucrările care participă la concurs;

– să respecte regulamentul de desfășurare al concursului.

Acordul intră în vigoare la data semnării acestuia și este valabil pe perioada desfășurării prezentului proiect educațional.

Coordonatori,                                                                    Cadrul didactic îndrumător,

prof. Rodica DOBRESCU                                              (prenume, nume și semnătura)

prof. Silvia CRUCERU                                                   ………………………………………..

prof. Maria-Manuela GHEORGHE                                ………………………………………..

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support